Laatste Nieuws

Vervolg werkzaamheden Flakkeese Spuisluis

Hier weer een kort verslag van de werkzaamheden aan de Flakkeese Spuisluis, de sluis aan het begin van de Grevelingendam.
De droogzetting aan de Grevelingenzijde.
De aannemingscombinatie Van den Herik – SPIE heeft een tijdelijke dam aan de Grevelingenzijde gerealiseerd. Dit onderdeel van de renovatie is een tijdrovend werk. Zorgvuldige opbouw van de tijdelijke dam is cruciaal, want deze moet het water van de Grevelingen tegenhouden gedurende de bouw. Als de bouwput wordt drooggezet dient er veilig en droog gewerkt te kunnen worden ten einde een kwalitatief en veilig werk te realiseren.
 Aan de randen van de bouwput aan de Grevelingen is de onderaannemer van de aannemingscombinatie, de firma Tjaden, bezig met het aanbrengen van bronneringen. Deze bronneringen zullen de bouwput droog gaan houden. Tijdens deze droogzetting worden de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:Schermafbeelding 2016-08-08 om 19.32.34
– Schoonmaken van de bestaande spuisluis. De spuisluis wordt ontdaan van slib en aangroeiingen.
– Aanbrengen van de nieuwe damwanden. De oude hebben de einde van hun levensduur bereikt en dienen vervangen te worden. Tevens
worden deze anders geplaatst om de nieuwe stroom goed te kunnen geleiden.
– Aanbrengen van de stromingsverdeler zodat het hevig stromende water wordt gedempt en via het stortebed veilig en zonder ontgrondingen het Grevelingen in kan stromen.
– Aanbrengen van het stortebed ter voorkoming van uitspoelingen.
De werken aan de Oosterscheldezijde.
Aan de Oosterschelde zijde wordt het werk in den natte uitgevoerd, dit aangezien er aan deze kant enkel bestaande constructies hoeven te worden aangepast. Deze zijde is immers in de jaren tachtig al optimaal aangelegd om te kunnen spuien, inclusief de benodigde elementen, zoals de woelbak, stromingsverdeler en steenbestorting).
Het slib en sediment aan deze zijde (toe- en afvoergeul) wordt verwijderd. Aan de uitstroom van de toe- en afvoergeul is een bellenscherm geplaatst. Deze machine zorgt voor bellen in het water, welke als barrière werkt om de zwevende slibdeeltjes in het water tegen te houden, zodat deze niet de Oosterschelde opstromen en daar tot vertroebeling leiden. De spuisluis is afgesloten met de nieuwe schotten die voor dit werk zijn vervaardigd. Deze nieuwe schotten zijn voor dit werk gemaakt, omdat de oude schotten niet meer voldeden aan de huidige veiligheidseisen.
De kokers van de spuisluis zijn momenteel aan de Oosterscheldezijde dichtgezet met de nieuwe droogzetschotten. De kokers worden aan de binnenzijde (rechterfoto) ontdaan van slib en aangroeiingen, zodat deze geïnspecteerd kunnen worden en uitspoeling van slib tijdens de gebruiksfase voorkomen wordt.Schermafbeelding 2016-08-08 om 19.32.50
Realisatie van de werken aan de Krammerzijde
De damwandschermen aan de Krammerzijde ten behoeve van de watergeleiding van de Krammerzijde naar de Grevelingenzijde zijn op diepte gebracht en voorzien van de benodigde ankers om de damwand stabiel te houden. Daarna kan de grondaanvulling achter de damwand
worden aangebracht en voorzien worden van een betonnen afwerking (deksloof). Tevens is slib en sediment, gelegen op de bestorting, die aangebracht is in 1983, verwijderd. Hierna kan worden vastgesteld, door middel van duik- en proefonderzoek, wat er aan aanvullende bestorting moet worden aangebracht, zodat in de gebruiksfase de energieke stroom water zonder ontgrondingen kan passeren.
Nog uit te voeren werken Krammerzijde:
– Aanvullen grond achter de damwanden.
– Aanbrengen van de betonnen deksloof op de damwand.
– Aanbrengen van aanvullende bestorting.
Realisatie van de droge bouwput (Grevelingenzijde):
De bouwput is op dit moment voorzien van op- en afritten om materieel en materiaal vlot af- en aan te kunnen voeren.
De werken in de bouwput op dit moment
De combinatie is nu bezig met het aanbrengen van de damwandprofielen.Schermafbeelding 2016-08-08 om 19.33.13
De oude damwanden zijn einde levensduur, wat betekent dat deze volledig vervangen moeten worden. Dit damwandscherm zal het water stroom geleidend gaan voeren van de Grevelingen naar de Oosterschelde. Ook is het damwandscherm die de waterstroom gaat breken, de zogenaamde energieremmer (diffusor), inmiddels aangebracht.
Voor het aanbrengen van deze schermen is de ondergrond tot NAP -7.00 m onderzocht op de aanwezigheid van obstakels zoals betonblokken en stortsteen. Er is in het tracé van de damwand flink wat stortsteen gevonden en verwijderd. Na verwijdering van dit materiaal zijn de schermen veilig aangebracht. Na het aanbrengen van de damwandschermen wordt de bouwput verder ontgraven om het stortebed bestaande uit een betonvloer, zware betonblokken, zware en lichtere stortsteen, op de gewenste diepte aan te brengen. Op de bodem van de bouwput, dus onder deze stortebedden wordt een doek aangebracht om te zorgen dat het stortebed zanddicht is. In deze periode worden ook de kokers van de spuisluis ontdaan van aangroeiingen. Deze aangroeiingen bestaan hoofdzakelijk uit aangehechte oesters en mossels.
Schermafbeelding 2016-08-08 om 19.32.08
Vervolg werkzaamheden Flakkeese Spuisluis