Laatste Nieuws

Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis

Op dit moment vindt er groot onderhoud plaats aan de Flakkeese Spuisluis, de sluis aan het begin van de Grevelingendam.
Wat gaat er in het kort gebeuren:
Rijkswaterstaat is bezig de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam nabij het restaurant Meerzicht weer in bedrijf te nemen. De aannemerscombinatie Van den Herik en Spie heeft de opdracht gekregen voor de renovatie en het inwerking stellen van de spuisluis. De sluis wordt omgebouwd tot een tweezijdig doorlaatmiddel tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met de ingebruikname van de Flakkeese Spuisluis als doorlaatmiddel wordt de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer verbeterd. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er moet hard worden gewerkt, want de tijd is beperkt. Het werk aan de waterkering, het zogenaamde civiele werk, moet namelijk buiten het stormseizoen
worden aangelegd. Begin oktober moeten deze werken zijn uitgevoerd. Naast deze genoemde civiele werken worden ook elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken gerealiseerd. De sluis wordt voorzien van elektronische en werktuigbouwkunde snufjes om de Flakkeese Suisluis optimaal te kunnen laten functioneren.
Wat is de belangrijkste doestelling die Rijkswaterstaat wil bereiken met het opnieuw in werking stellen van de Flakkeese Spuisluis:
De voornaamste doelstelling is de verbetering van de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer. Met het aanpassen en opnieuw in gebruik nemen van de sluis komt er een verbeterde zuurstofmenging en daarmee een betere waterkwaliteit in het oostelijk deel van het Grevelingenmeer.
De spuisluis wordt nu een doorlaatmiddel. Wat betekent dat precies?
De Flakkeese spuisluis ligt in de Grevelingendam en vormt door middel van zes kokers een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Oorspronkelijk werkte de sluis alleen van de Grevelingen naar de Oosterschelde. De sluis wordt nu geschikt gemaakt om het Grevelingenmeer met water vanuit de Oosterschelde te verversen.
Wat moet hier allemaal voor gebeuren?
De spuisluis aan de Grevelingenzijde zal geschikt gemaakt moeten worden voor de inlaat van vers Oosterscheldewater. De in- en uitstroming wordt verbeterd en robuuste oeverbeschermingen worden aangelegd om het verse water gecontroleerd in het Grevelingenmeer te laten stromen. Aan de Oosterscheldekant zijn de werkzaamheden minder ingrijpend. Hier wordt ook de in- en uitstroom beter geleid en de huidige bestorting verzwaard en het overtollige slib verwijderd. Bijkomend heeft Rijkswaterstaat besloten
energie op te wekken om de Spuisluis energieneutraal te maken.
Wat betekent dit nu?
Het gebouw wordt geïsoleerd en de benodigde energie wordt opgewekt door alternatieve stroom opwekkers. Hoe dit precies gaat gebeuren is nog niet definitief bekend. Rijkswaterstaat is met de combinatie en het bevoegd gezag bezig dit verder dit vorm te geven.
De stand van zaken per 6 juni 2016
– De huidige bestortingen aan de Grevelingen worden verwijderd teneinde de robuuste bestorting in een later stadium te kunnen realiseren.
– Na het schoonmaken van de buitenkanten van de Spuisluis is aan de Grevelingenzijde de sluis dicht gezet met stalen schotten in de bestaande schotbalksponningen.
– Op dit moment worden de benen van de hevel drooggezet om het inwendige van de sluis schoon te maken en te inspecteren. De sluis heeft inmiddels bijna 30 jaar niet gefunctioneerd dus zal op bepaalde plaatsen aan betonschade etc. gerepareerd moeten worden. Plaatsen van de droogzetschotten. Verwijderen van bestorting en beschoeiing aan de Grevelingen
Wat staat er te gebeuren na 27 mei:
Begin juni:
Droogzetting van de benen van de hevel aan de Oosterschelde kant. Na droogzetting aan de Grevelingenzijde worden de droogzetschotten om de kokers van de spuisluis dicht te zetten overgezet naar de Oosterschelde zijde, dit zodat de kokers ook aan deze zijde schoongemaakt en geïnspecteerd kunnen worden.
Medio juni:
Het maken van een tijdelijke dam aan de Grevelingenzijde. De werkzaamheden aan de Grevelingen zijde worden namelijk ‘in den droge’ uitgevoerd. Er is gekozen voor een droge uitvoering, aangezien er aan de Grevelingenzijde een woelbak en stromingremmend object gemaakt moeten worden. Deze constructies kunnen in den droge
nauwkeuriger geplaatst worden.
Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis